Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2018

Martwa13
20:56
0615 f62d
Reposted fromeyjolf eyjolf viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
Martwa13
18:50
6184 40ea 500
Reposted fromacetylocoa acetylocoa
Martwa13
18:47
Wszyscy rodzimy się szaleni. Niektórzy już tacy pozostają.
— Samuel Beckett
Reposted fromavooid avooid
Martwa13
18:46
Reposted fromfungi fungi
Martwa13
18:42
8777 560b
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viakaktu kaktu
Martwa13
18:42
7295 3fcf
Reposted from4777727772 4777727772 viaannanobody annanobody
Martwa13
18:40
Martwa13
18:40

March 12 2018

Martwa13
23:43
Chciałem zniszczyć całe piękno, które nigdy nie będzie moje. Spalić amazońską dżunglę. Napompować prosto w niebo wszystkie te chlorofluorowęglowodory, żeby pożarły warstwę ozonową. Otworzyć zawory na supertankowcach i odczopować szyby na przybrzeżnych platformach wiertniczych. Chciałem zabić wszystkie ryby, na których jedzenie nie było mnie stać, i zasypać francuskie plaże, których nigdy nie zobaczę.
Chciałem, żeby cały świat stoczył się na dno.
— Fight Club - Chuck Palahniuk
Reposted bypsychojunkie psychojunkie
Martwa13
23:22
4646 829d 500
Reposted fromtoganja toganja
Martwa13
23:21
4697 9fd8 500
Moon - God of Death | Z.Beksinski
Reposted fromtoganja toganja
Martwa13
23:12
Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— jestem zmęczona
Reposted frompassionative passionative viapkz451 pkz451
Martwa13
23:12
0632 785a
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viakomplikacja komplikacja
Martwa13
23:11
1555 5cbe
Reposted fromniezalujmnie niezalujmnie viapkz451 pkz451
Martwa13
23:11
4216 c342
Reposted fromniezalujmnie niezalujmnie viapkz451 pkz451
Martwa13
22:13
5132 a902 500
Reposted fromomphh omphh
Martwa13
22:11
3000 a719
Reposted fromsheerheartattack sheerheartattack viasmilla smilla
Martwa13
22:10
Znajdź ramiona, które będą Cię przytulać w najtrudniejszych chwilach. 
Oczy, które będą patrzeć na najbrzydsze.
I serce, które będzie Cię kochać w najgorszym. 
Wtedy znajdziesz prawdziwą miłość
Reposted fromzyta zyta viapkz451 pkz451
Martwa13
22:04
6070 5e1c
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viapkz451 pkz451
Martwa13
22:03
4999 f649 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamyszkaminnie myszkaminnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl